โหลดฟอร์มงานวิจัยในชั้นเรียน

โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี)

กรณีส่งแบบสมบูรณ์

ให้โหลดไฟล์ดังนี้

ว4_บทคัดย่อ2566-2.doc

แบบฟอร์มบทคัดย่อ

ว1_แบบฟอร์มรายงานการวิจัยในชั้นเรียน2566-2.doc

แบบฟอร์มรายงานวิจัยในชั้นเรียน

กรณีฉบับร่างวิจัย

ให้โหลดไฟล์ดังนี้

ว2_แบบฟอร์มโครงร่างการวิจัยในชั้นเรียน2566-2.doc

แบบฟอร์มโครงร่างงานวิจัยในชั้นเรียน

ว3_แบบฟอร์มกรอบแนวคิดวิจัยในชั้นเรียน2566-2.doc

แบบฟอร์มกรอบแนวคิดการทำวิจัยในชั้นเรียน